skip to Main Content
+420 603 833 475 info@rehaton.cz

Dosažené vzdělání ve fyzioterapii

 • absolvent 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, studijní program – specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie (Bc.)
 • absolvent FTVS Univerzity Karlovy, Praha, studijní program – rehabilitace, obor fyzioterapie (Mgr., summa cum laude)

Dosažené zahraniční vzdělání a certifikace:

 • David G. Simons Academy™ (Winterthur, Switzerland) – Certified Dry Needling Therapist DGSA®; DGSA® Instructor
 • Fascial Manipulation® / Stecco® (Padova, Italy) – Certified Fascial Manipulation® Specialist
 • Explain Pain Course (Amsterdam, Nederland), Prof. Lorimer Moseley DSc. Ph.D. BPhy(Hons) FACP HonFPMANZCA HonMAPa


Kontakty:

Email: zdenek.cech@rehaton.cz
Telefon: +420 603 833 475

 • Dominiek Savio Instituut, Gits, Belgium
 • University Hospital Leuven, Belgium

Články v odborných časopisech

Kapitoly v knihách

 • Čech, Z.: Lokální hypertonické změny ve svalové tkáni. In Kolář et al.: Rehabilitace v klinické praxi. Galén. Praha 2009.
 • Čech, Z.: Cvičení svalové síly. In Kolář et al.: Rehabilitace v klinické praxi. Galén. Praha 2009.
 • Kolář, P., Čech, Z.: Funkční změny hybného systému spojené s bolestivými stavy. In Rokyta et al.: Bolest – monografie algeziologie. Tigis. Praha 2012.
 • Čech, Z.: Local Hypertonic Changes in Muscle Tissue. In: Kolář et al.: Clinical Rehabilitation. Alena Kobesová. Praha 2013.
 • Čech, Z.: Muscle Strength Exercises. In: Kolář et al.: Clinical Rehabilitation. Alena Kobesová. Praha 2013.
 • spoluautor knihy – Kolář, P., Máček, M.: Základy klinické rehabilitace. Galén. Praha 2015.

Recenze knih

 • Klinický recenzent kapitoly – „Muscles“ v učebnici: Hudák, R., Kachlík, D., Volný, O. et al.: Memorix anatomy. Praha: Triton, 2015.
 • Klinický recenzent kapitoly – „Svalová tkáň“ v učebnici: Balko, J., Hudák, R. (ed.), Tonar, Z., Varga, I. et al.: Memorix histologie. Praha: Triton, 2017.

Vybrané příspěvky na konferencích

 • Čech Z., Kraus J.: Myofasciální trigger point: hodnocení změn spontánní elektrické aktivity v obraze jehlové elektromyografie, VK 2 LF UK, 2006. (přednáška)
 • Vránová, H., Čech, Z., Zeman, J.: Two methods for identification of viscoelastic parameters of skin with a scar in vivo. First international fascia research congress, Harvard Medical School, Boston, MA, USA, 2007. (osobní presentace posteru)
 • Čech, Z., Kraus, J., Heřman, P.: Myofasciální trigger point – neurofyziologické poznámky. III. absolventská konference katedry fyzioterapie FTK UP Olomouc, 2010. (vyzvaná přednáška)
 • Čech, Z., Tlapák, P.: Koncepce centračně-stabilizačních posilovacích cvičení. Konference kineziologie 2010, FTVS UK Praha, 2010. (přednáška)
 • Čech, Z., Kraus, J., Heřman, P.: Nadprahově algická pressura zadní porce svalů pánevního dna zvyšuje spontánní elektrickou aktivitu myofasciálního trigger pointu v T-L erectoru. VK 2. LF UK Praha, 2010. (osobní presentace posteru)
 • Čech, Z., Jevič, F, Slabý, K.: Ovlivnění tlakově-algické citlivosti svalu změnou kloubní konfigurace. Konference Fyzioterapie 2011, Brno, 2011. (vyzvaná přednáška)
 • Čech, Z.: Význam vazivových tkání v chronizaci myofasciální bolesti. Konference TONUS 2011, Praha, 2011. (vyzvaná přednáška)
 • Čech, Z.: Koordinačně-silová funkční rezerva a její terapeutické ovlivnění pomocí posilovacích cvičení. Konference České společnosti tělovýchovného lékařství, Poděbrady, 2012. (vyzvaná přednáška)
 • Čech, Z.: Úloha vazivových tkání v kontrole neutrální zóny. IV. absolventská konference katedry fyzioterapie FTK UP Olomouc, 2012. (vyzvaná přednáška)
 • Čech, Z.: Funkční pohled na vazivové struktury lidského těla z hlediska dechových stereotypů. Konference Poruchy dechového stereotypu, Centrum Pohybové Medicíny Prof. Pavla Koláře a Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP, Praha 2013. (vyzvaná přednáška)
 • Čech, Z., Jordáková, A., Hříbal, Z.: Aktivace svalů břišní stěny ve visovém zatížení (sonografická studie). Rehabilitační konference ASF, Praha 2015. (vyzvaná přednáška)
 • Čech, Z., Novák, J., Vaculín, Š.: Aplikace rázové vlny do myofasciálního trigger pointu vede k lokální i vzdálené elevaci tlakově-algického prahu svalu. VK 2. LF UK Praha, 2016. (osobní presentace posteru)
 • Čech, Z., Vaňková, K., Slabý, K.: Somatosenzorický význam fasciálních tkání aneb snoubení biomechaniky a neurofyziologie. VI. absolventská konference Katedry fyzioterapie FTK UP Olomouc, 2016. (vyzvaná přednáška)
 • Čech, Z.: Vliv restrikcí hlubokých trupových fascií na pohyb a jejich manuální terapie. konference Novinky ve sportovní medicíně, Institut sportovního lékařství, IKEM Praha, 2016. (vyzvaná přednáška)
 • Čech, Z.: Stabilizace v zátěži, tensegrální pohyb a mechanická odolnost tkání. Konference České společnosti tělovýchovného lékařství, Ostrava, 2017. (přednáška)
 • Čech, Z., Vaňková, K., Slabý, K.: Statický strečink zvyšuje tlakově-algický práh protahovaných myofasciálních tkání, ale nemění statestezii kloubu. Vědecká konference 2. LF UK, Praha, 2018. (přednáška)
 • Čech, Z.: Identifikace specifických poruch fascií jako nová perspektiva ve fyzioterapii. VII. absolventská konference Katedry fyzioterapie FTK UP, Olomouc, 2018. (vyzvaná přednáška)
 • Čech, Z.: Koordinačně-zátěžová kinezioterapie u vertebrogenních obtíží. VII. berounský rehabilitační den, Rehabilitační Nemocnice Beroun, 2018. (vyzvaná přednáška)
 • Čech, Z.: Funkční a strukturální změny vazivových tkání s ohledem na recentní výzkum. Mezinárodní sympozium Vztah funkce a struktury pohybové soustavy. Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP. Nemocnice Na Homolce, Praha 2019. (přednáška)
 • Čech, Z.: Pružný tejp ve fyzioterapii – mýty vs. evidence. virtuální konference Tělovýchovné lékařství 2020. (vyzvaná přednáška)
 • Čech, Z.: Fascie jako jiná perspektiva, aneb existuje hranice mezi funkčními a strukturálními poruchami? XXVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice, 2022 (vyzvaná přednáška)
 • Čech, Z.: Neurofyziologický význam fasciálních dysfunkcí. konference Rehabilitace v kontextu vývoje medicíny – 13. Pfeifferovy dny. Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK, Praha, 2023. (vyzvaná přednáška)
 • Čech, Z.: Fascie a jejich vliv (nejen) na vnímání. 11. výroční konference MSrehab. Hotel ILF, Praha 2024. (vyzvaná přednáška)
 • Čech, Z.: Diagnostika myofasciálních dysfunkcí a jejich terapie aplikací suché jehly. X. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2024. (vyzvaná přednáška)
 • V letech 2003-2008 externí přednášející na 2. LF UK Praha pro obor Fyzioterapie
 • Od roku 2008 doposud pracuje jako učitel vysoké školy (odborný asistent) na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha, kde se podílí na výuce všech ročníků bakalářských a následných magisterských studií fyzioterapie a výuky v magisterském programu všeobecného lékařství (včetně výuky zahraničních mediků v angličtině) v celkem deseti předmětech. Ve studijních programech fyzioterapie je odborným garantem výuky tří odborných předmětů, vedoucím a oponentem diplomových prací a zkoušejícím.
 • Od roku 2003 je každoročně členem hodnotící komise přijímacího řízení na 2. LF UK obor fyzioterapie
 • Jako zvaný lektor přednáší na řadě výukových i klinických pracovišť
 • Člen výukového týmu odborného kurzu pro lékaře a fyzioterapeuty „Základní kurz ve sportovní medicíně“ (IPVZ Praha)
 • Člen výukového týmu odborného kurzu pro lékaře a fyzioterapeuty „Kurz – Pohybová aktivita a fyzioterapeutické ovlivnění pacientů v dlouhodobé remisi onkologických onemocnění, vzniklých v dětství“ (IPVZ Praha)
 • Člen výukového týmu odborného kurzu pro lékaře a fyzioterapeuty „Kurz – Fyzioterapeutická péče o sportovní týmy mládeže“ (IPVZ Praha)
 • Lektor REHAEDUCA – Centrum vzdělávání ve fyzioterapii (www.rehaeduca.cz)
 • Fascia Research Society (founding member)
 • Společnost pro myoskeletální medicínu České lékařské společnosti J.E. Purkyně
 • Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny České lékařské společnosti J.E. Purkyně
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství
 • Unie fyzioterapeutů České republiky (UNIFY ČR)
 • absolvent TŠ Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (2001) – specializace kulturistika a fitness (nejvyšší trenérské vzdělání, trenér I. třídy)
 • absolvent Fitness Institutu TONUS PaedDr. Petra Tlapáka, CSc. (1995)
 • nyní aktivně Aikido (Nishio Riu), 2. dan Aikido Aikikai (udělující Aikido Shidoin – Takashi Kuroki)
 • v minulosti 18 let majitel a provozovatel fitness klubu (1995 – 2012)
 • v minulosti I. výkonnostní třída v kulturistice
 • v minulosti trenér Mistrů ČR v kulturistice
 • 18 let zkušeností s individuální i týmovou kondiční přípravou a fyzioterapií sportovců v řadě sportů, např. fotbal, hokej, atletika, hokejbal, bojové sporty a bojová umění, motokros a s kondiční přípravou ozbrojených složek
Back To Top