Řešíme bolestivé stavy a další obtíže spojené s poruchami funkce pohybového systému. Využíváme při tom kombinace nejmodernějších fyzioterapeutických přístupů a technik vycházejících především z neurofyziologie a biomechaniky. Naší devizou je dlouholeté aktivní působení našich fyzioterapeutů na předních fakultních pracovištích i jejich zkušenost ze zahraničních stáží. Specifikou našeho nestátního zdravotnického zařízení je i návaznost fyzioterapie a zátěžové pohybové terapie. Toto spojení umožňuje našim pacientům plynule navázat na fyzioterapeutickou péči a pod vedením specialisty dále upevňovat své zdraví.

Fyzioterapie

Používáme pečlivou funkční diagnostiku, na jejíž základě aplikujeme postupy manuální medicíny obvyklé ve fyzioterapii, ale také vybrané osteopatické a chiropraktické techniky, reflexní a další kinezioterapeutické přístupy a další fyzioterapeutické metody vycházející jak z klasické neurofyziologie, tak z moderního přístupu tzv. vývojové kineziologie.

Součástí komplexního přístupu je i ergonomické poradenství, popř. poradenství v oblasti korekce sportovní techniky a tréninkového procesu tak, aby tyto oblasti byly uvedeny do souladu s léčbou. Zabýváme se fyzioterapií starších dětí a dospělých vč. seniorů. Upřednostňujeme přístup, ve kterém se pacient stává plnohodnotným aktivním účastníkem své léčby.

Zátěžová pohybová terapie

Tato metoda na fyzioterapii navazuje, přesněji řečeno s ní prolíná. Fyzioterapií získané správné pohybové vzorce klient cvičí s adekvátní zátěží, která je postupně zvyšována. Spolu s působením dalších řízených faktorů tak klient získává schopnost udržet správné držení těla a průběh pohybu i v nejrůznějších zátěžových situacích, které se mohou vyskytovat v běžných denních činnostech a pracovních činnostech, ale také např. ve sportu. Tím je dosaženo zvýšení funkční rezervy, která snižuje riziko návratu původních obtíží.

Léčebná, popř. i zdravotně-preventivní cvičení vedená fyzioterapeutem nebo specializovaným trenérem vycházejí z předchozí funkční diagnostiky. Obsahem cvičení je strečink, nácvik speciálních cvičení pro denní hygienu hybného systému, posilování a relaxace. K tomu využíváme naši rehabilitační posilovnu s cvičením na posilovacích přístrojích a kladkách, s náčiním (činky a další pomůcky), závěsech a labilních plochách. Doplňujeme je čínským zdravotním cvičením (Tai Ji, Qi Gong).

Rehabilitační posilovna je k dispozici jak pro občasné opravování chyb při cvičení (ve smyslu distanční péče), tak pro pravidelné cvičení pro ty, kteří vyžadují soustavný odborný dohled.

Zásady naší práce:

Naší snahou při práci s klientem je vždy co nejlepší pochopení zdravotního stavu klienta v kontextu jeho "životního příběhu". Z toho plyne cíl zjistit příčiny a souvislosti zdravotních obtíží, srozumitelně vysvětlit klientovi podstatu problému tak, aby mu porozuměl a stal se fundovaným aktivním účastníkem své léčby. Vedle vlastní terapie prováděné přímo fyzioterapeutem jsou vždy poskytnuty nástroje (cviky, ergonomická řešení, apod.), kterými klient může svůj zdravotní stav sám přímo ovlivnit.